By | February 9, 2023

แบบจำลองการประมาณค่าแบบพาราเมตริกจะแสดงเอาต์พุตเป็นฟังก์ชันของอินพุต ตัวอย่างเช่น การแสดงต้นทุนของการดำเนินการโครงการเมื่อแสดงเป็นฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว คือตัวอย่างของแบบจำลองการประมาณค่าที่ใช้พารามิเตอร์ โมเดลดังกล่าวใช้ข้อมูลจากบางแหล่งเพื่อสร้างค่าสัมประสิทธิ์ หากใช้แบบจำลองดังกล่าวเพื่อทำนายตัวแปรเอาต์พุตที่เป็นปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้น/ไม่ใช่เชิงเส้น ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองการประมาณค่าเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการที่ต้องปรับเทียบใหม่ในระหว่างเงื่อนไขอื่นๆ

แบบจำลองการประมาณค่าพารามิเตอร์อาจใช้การถดถอยซึ่งไม่ใช่วิธีใดนอกจากวิธีกำลังสองน้อยที่สุดในการประมาณว่า Project Cost = function (ความซับซ้อน, จำนวนทรัพยากร, ขนาดของโครงการ) เป็นต้น ข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในฟังก์ชันคือ เฉพาะกับเงื่อนไขบางประการ ดังนั้นสมการ Project Cost = function (ความซับซ้อน, จำนวนทรัพยากร, ขนาดของโครงการ) จะไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด ยกเว้นเงื่อนไขที่คล้ายกันซึ่งใช้ในการฝึกข้อมูล ในอีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณค่าใช้ COCOMO ซึ่ง เป็นแบบจำลองที่ความพยายามในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แสดงเป็นฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว เช่น ความซับซ้อน ขนาดของโครงการ ระดับทักษะของทรัพยากร เป็นต้น แต่แบบจำลองนี้ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการซอฟต์แวร์ที่ทำใน NASA โมเดลเดียวกันนี้อาจใช้ไม่ได้หากใช้ในการประมาณโครงการที่ทำในโรงงานผลิตหรือในศูนย์พัฒนานอกชายฝั่งในอินเดีย

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่คาดการณ์โดยแบบจำลองดังกล่าวควรได้รับการทวนสอบโดยการรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทของโครงการ ในกรณีของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามบริบท เราต้องรวบรวมข้อมูลโครงการที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมความกว้างของโครงการในทุกแง่มุมและทุกสถานการณ์ นี่เป็นอีกครั้งในการสร้างสมการถดถอย / โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำนายผลลัพธ์จากอินพุต

จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าแบบจำลองการประมาณค่าแบบแพ็คเกจดังกล่าว (COCOMO, SLIM เป็นต้น) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ในองค์กรได้โดยไม่ต้องปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในแบบจำลองใหม่เพื่อทำนายผลลัพธ์จากตัวแปรอินพุตหรือไม่ คำตอบคือไม่

หากองค์กรตัดสินใจใช้แบบจำลองเหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามบริบทและใช้การถดถอยทางสถิติ หรือเป็นทางเลือกอื่นในการปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในแบบจำลองที่บรรจุหีบห่อเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามบริบท